Super User

Wszystkie osoby, które brały udział w rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018, a nie zostały przyjęte otrzymają pisemną informację z Urzędu Miasta Biała Podlaska o wolnych miejscach w placówkach na terenie miasta.

Super User

Rodzice, dzieci nowo przyjętych do

przedszkola na rok szkolny 2017/2018,

proszeni są o zgłoszenie się do placówki

w dniach:

06.06.2017r. /wtorek/

07.06.2017r. /środa/

08.06. 2017r. /czwartek/

w godzinach 7:00-17:00 w celu podpisania umowy

z dyrektorem przedszkola.

Nie podpisanie umowy w/w czasie będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych.

Charakterystyka Przedszkola

 

Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Białej Podlaskiej powstało w 1990 roku, mieści się przy ul. Nowej 20/24.

 

Przedszkole otoczone jest dużym placem zabaw, wyposażonym w sprzęt rekreacyjno-sportowy uwzględniający możliwości wiekowe i zainteresowania dzieci. Zaspokaja on potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

 

Bazę przedszkola stanowi pięć sal zajęć z łazienkami i pomieszczeniami gospodarczymi.

 

Kadrę pedagogiczną przedszkola stanowi 10 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, siedmioro z nich osiągnęło awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego, dwoje awans nauczyciela kontraktowego oraz dwoje mianowanego z kontynuacją stażu na nauczyciela dyplomowanego. W przedszkolu zatrudnionych jest dziesięciu pracowników obsługi i dwóch pracowników administracji.

 

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój. Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci. Prowadzą atrakcyjne zajęcia i zabawy. Są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie. Wprowadzają innowacyjne metody i formy pracy z dziećmi.

 

Placówka zapewnia opiekę, wychowanie oraz naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji, a także rozwijania swoich zainteresowań.

 

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają swoje możliwości, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia celów i radzą sobie z  porażkami.

 

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz placówki.

 

Przedszkole Nr 10

ul. Nowa 20/24
21-500 Biała Podlaska

E-MAIL

przedszkole-10@o2.pl

Telefon

83-341 6465, 83-341 6466